Lukk

Møteplassens personvernregler


Møteplassen ivaretar ditt personvern, og arbeider systematisk for gjennom så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak å sikre at din personlige integritet ikke blir krenket. Møteplassen behandler personopplysninger når du bruker nettsidene våre og appen vår (heretter samlet omtalt som "tjenesten"), og vi gjør det i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning. Disse personvernreglene forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler informasjon om deg som bruker, og hvordan vi sikrer at din personlige integritet ikke krenkes. Vi oppfordrer deg til å lese disse personvernreglene nøye.

Personopplysningsansvarlig for behandlingen som er beskrevet i disse reglene er Mötesplatsen i Norden AB, 556605-4192, Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg.(”vi”).

Tjenesten vår inneholder annonser. Når du samhandler med disse annonsene, kan personopplysningene dine bli samlet inn, f.eks. for å vise deg mer relevant reklame. Mötesplatsen i Norden AB personopplysningsansvarlig for annonsevirksomheten som forekommer på tjenesten vår. Få oversikt over, og endre dine innstillinger for smarte annonser her

Sentrale begreper

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes direkte eller indirekte til en fysisk, levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Under visse omstendigheter kan også opplysninger om IP-adresse og din brukeratferd ved bruk av Tjenesten utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, som innsamling, registrering og lagring.

Sensitive personopplysninger er opplysninger som avdekker rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening samt personopplysninger som omhandler helse eller seksualliv. Opplysninger om helse kan f.eks. være sykefravær, graviditet og legebesøk.

En personopplysningsansvarlig er en som alene eller sammen med andre bestemmer formål og middel for behandling av personopplysningene, og som har det endelige ansvaret for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlover.

Informasjonen vi samler inn

Vi samler inn personopplysninger knyttet til oppretting av en konto og din påfølgende bruk av kontoen og Tjenesten. For å gi deg et tydelig bilde av hvordan personopplysningene behandles, har vi delt inn personopplysningene i to kategorier ut fra hvordan de samles inn:

Opplysninger du selv gir oss
Når du logger inn på Tjenesten, oppretter en konto, bruker kontoen din og utfører aktiviteter innenfor rammene av Tjenesten, oppgir du informasjon om deg selv. Denne informasjonen omfatter brukernavn, alder, kjønn, geografisk plassering, telefonnummer, e-postadresse, høyde, antall barn, tobakksvaner, øyenfarge, hårfarge, utdanning, yrke, matvaner, sivilstand, vilken type av relasjon du søker og kommunikasjon med andre kontoer i Tjenesten. Noen av opplysningene du gir oss er såkalte sensitive personopplysninger. Det blir innhentet separat samtykke når du oppgir disse opplysningene. Noen opplysninger du oppgir når du oppretter en konto blir vist for andre brukere av tjenesten.

Ved opplasting av fotografier innhenter vi samtykke til lagring av fotografiet.

I noen tilfeller benytter vi BankID for identifisering av din identitet, navn, kjønn og alder, og mottar da ditt personnummer fra BankID. Personnummeret ditt blir pseudonymisert og lagret av Møteplassen for å sikre en trygg og sikker tjeneste.

Opplysninger som samles inn når du bruker Tjenesten
Når du bruker Tjenesten med kontoen din, lagrer vi informasjon om bruken. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

Hvorfor vi behandler og deler opplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:
Gjøre tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din. Vi behandler personopplysninger for å gi deg mer brukervennlige tjenester, slik at du kan finne andre brukere og kommunisere med dem. Personopplysninger behandles også med det formål at vi skal kunne tilpasse visningen av tjenesten vår til den enheten du bruker, og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse. Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem på Møteplassen. Hvis du velger ikke å tillate at vi behandler disse opplysningene, kan vi ikke levere tjenesten til deg.

Gjøre Tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din.
Vi bruker personopplysninger for å gi deg mer brukervennlige tjenester, slik at du kan finne andre brukere og kommunisere med dem. Personopplysninger behandles også med det formål at vi skal kunne tilpasse visningen av Tjenesten vår til den enheten du bruker, og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.

Besvare henvendelser til kundeservice
Vi behandler personopplysningene dine for å kunne besvare eventuelle spørsmål du sender oss via e-post eller telefon i forbindelse med tjenesten. Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg kundeservice når du kommuniserer med oss. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst]. Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi deg brukerstøtte hvis du gjør dette.

Personlig tilpassede tilbud, anbefalinger og annonser
Vi ønsker å kunne gi deg anbefalinger, tilpassede tjenester og relevante annonser basert på dine interesser og atferden din når du bruker Tjenesten. Det kan være anbefalinger om produkter og tjenester basert på hva du har lest eller kjøpt, eller basert på hva andre brukere med lignende atferdsmønster har vist interesse for. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan få relevante annonser ut fra atferdsmønsteret ditt, alderen din og andre opplysninger vi har om deg. Vi kommer ikke til å bruke noen av de sensitive personopplysningene du har gitt oss til markedsførings- eller annonseringsformål.
Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg personlig tilpassede tilbud, anbefalinger og annonser. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst.

Analysere markedstrendene og videreutvikle Tjenesten
Vi bruker personopplysninger med det formål å utføre brukersegmentering, analysere og forstå markedstrendene og derigjennom å forbedre og utvikle nettsidene, appene, tilbudene og tjenestene våre.
Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å analysere markedstrendene for å videreutvikle tjenesten. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst.

Forebygge, begrense og utrede misbruk
Vi bruker personopplysninger angående brukernes aktiviteter og tekniske data for å forebygge, begrense og utrede ulike former av misbruk av Tjenesten. Med misbruk mener vi blant annet oppretting av falske profiler, "spamming", trakassering, forsøk på å logge inn på noen andres konto, atferd som er i strid med Brukervilkårene eller andre vilkår for Tjenesten samt annen atferd som er forbudt ved lov.

Amazon Rekognition
Brukes for å sikre at profilbilder ikke inneholder støtende materiale eller annet uautorisert innhold på bildet før publisering på Møteplassen. Profilbilder sendes kun til kontroll i forbindelse med opplasting og lagres aldri hos Amazon. Separat samtykke til å lagre og vise profilbilde innhentes ved hver ny opplasting av profilbilde.

Google Vision
Brukes for å sjekke kundens rett til å bruke profilbildet gjennom Google Vision API. Profilbilder sendes kun for kontroll i forbindelse med opplasting av bilde, og lagres aldri hos Google. Separat samtykke til å lagre og vise profilbilde innhentes ved hver opplasting av nytt profilbilde. Separat samtykke til å lagre og vise profilbilde innhentes ved hver ny opplasting av profilbilde.

Hvis vi oppdager misbruk av Tjenesten, og for å hindre ytterligere misbruk, kan vi overlevere informasjon om enheten din eller IP-adressen din gjennom bruk av en identifiseringstjeneste for å hindre at ytterligere misbruk skjer gjennom bruk av enheten.

Vi mottar i visse tilfeller hver enkelt medlems personnummer gjennom BankID-identifisering. Personnummeret blir pseudonymisert og lagret av Møteplassen.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å forebygge, begrense og utrede misbruk. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen, men for dette formålet kan vi henvise til tvingende berettigede interesser som veier tyngre enn protesten din.

For å oppfylle våre rettslige forpliktelser
Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, f.eks. hvis en myndighet trenger visse opplysninger for å oppfylle forpliktelser i henhold til bokføringslovgivningen. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle disse forpliktelsene.

Overføring av personopplysninger

Personopplysninger kan bli overført til tredjepart i tilfelle virksomheten eller en dele av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med denne delen selges, flyttes eller overdras. Vi kan også komme til å utlevere opplysningene dine hvis vi pålegges å gjøre det som følge av rettslig forpliktelse, domstolsbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig for å bistå ved etterforskning av lovbrudd eller annen juridisk etterforskning her eller i utlandet. Hvis det foreligger mistanke om at du har begått et lovbrudd i forbindelse med bruken av kontoen din eller Tjenesten, kan opplysninger bli utlevert til myndighetene på forespørsel.

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlate eller på annen måte utlevere personopplysninger utover det som er angitt i disse personvernreglene.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre personopplysningene dine, inkludert sensitive personopplysninger, til tredje land, dvs. land utenfor EU/EØS. Hvis vi gjør det, kommer vi til å inngå avtale og treffe andre tiltak i henhold til gjeldende lovkrav.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det medfører at noen opplysninger blir lagret lenger enn andre. Vi må lagre noen opplysninger i lengre tid for å oppfylle våre lovmessige plikter.

Hvilke rettigheter har du, og hvordan utøver du dem?

Opplysningene er dine, og du har sterke rettigheter. Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine. Du har også rett til å få opplysningene vi har lagret om deg rettet eller slettet i henhold til loven. Du kan også kreve at behandlingen begrenses hvis du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Du har også rett til å få utlevert visse opplysninger i et digitalt format eller få opplysningene overført til et annet selskap hvis du ønsker det, såkalt rett til dataportabilitet. Disse rettighetene er forklart mer detaljert nedenfor, og vi beskriver også hvordan du går frem for å utøve noen av rettighetene dine. Hvis du ikke vet om vi behandler personopplysningene dine, kan du be om bekreftelse på det ved å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine.

Vi minner om at det finnes noen unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis tilgang til visse opplysninger på grunn av hensynet til andres rettigheter og friheter, eller at visse personopplysninger ikke kan slettes fordi lovgivning eller andre hensyn stiller krav til lagringstid.

Hva innebærer det at Datatilsynet er tilsynsmyndighet?
Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at personopplysningslovgivningen blir fulgt. Hvis du som enkeltperson mener at vi behandler personopplysninger på en uriktig måte, kan du klage til Datatilsynet.

Avslutte kontoen din

Du kan avslutte kontoen din ved å velge å slette profilen under innstillinger / Konto eller ved å kontakte kundeservice. Når kontoen din er slettet, sletter eller anonymiserer vi generelt personopplysningene dine fra systemene våre. Det finnes imidlertid et unntak: For å forhindre bedrageri eller misbruk av Tjenesten lagrer vi bestemte opplysninger i 12 måneder slik at vi kan undersøke og forhindre gjentatte overtredelser eller brudd.

Sikkerhet

Vi har rutiner og tiltak for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, samt for å sikre at all behandling av opplysninger skjer i tråd med gjeldende lov. Tiltakene omfatter risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak samt rutiner for håndtering av personopplysninger og oppfølging av spørsmål angående tilgjengelighet, retting, blokkering og sletting av personopplysninger.

Bruk av cookies og annen teknologi

Vi benytter cookies, pikseltagger, lokal lagring og annen teknologi for å forstå deg som bruker og for å analysere data om brukerne. Les mer om Cookiepolicy

Endringer

Vi kan foreta endringer i personvernreglene våre. Den nyeste versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig her. Ved oppdateringer som har avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endring av angitte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke har avgjørende betydning for behandlingen, men som kan ha avgjørende betydning for deg, vil du motta informasjon på Nettsidene våre i god tid før oppdateringene blir gjeldende.

Personopplysningsansvar

Tjenesten leveres av Mötesplatsen i Norden AB, og det er også Mötesplatsen i Norden AB som er personopplysningsansvarlig.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller synspunkter angående disse personvernreglene, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@moteplassen.com eller:

Mötesplatsen i Norden AB
556605-4192
Svärdfiskgatan 4, 43240 Varberg

Mötesplatsen i Norden(moteplassen.com) har også et personvernombud. Har du spørsmål eller innspill om personopplysninger, kan du kontakte ombudet på kontaktskjema som du finner her..

Lukk